Portrait of a Sadhu from Varanasi

Sadhu | Varanasi, Uttar Pradesh, India

Read more: Sadhu

Advertisements